Maluch+ 2023: Dla Kogo Dofinansowanie?

21.07.2023

Autor:

Download Blog

Celem funkcjonującego w Polsce 12 lat programu Maluch+ jest zwiększenie dostępności miejsc w placówkach dziennej opieki dla najmłodszych dzieci, a na jego realizację w latach 2022-2029 przeznaczone jest 5,5 mld złotych. Pieniądze te pochodzą z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Środki z budżetu programu Maluch+ są przeznaczone na dofinansowanie nowo powstających żłobków i klubów dziecięcych oraz opiekunów dziennych, zwłaszcza w gminach, w których w ogóle brak takich placówek. Z pieniędzy mogą korzystać jednakowo jednostki samorządu terytorialnego (gminy), ale także inne podmioty wymienione w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.

Co warte odnotowania, od tego roku można uzyskać aż do 100% środków finansowych potrzebnych na stworzenie placówki opieki, bez wymaganego wkładu własnego. Wnioski składane przez JST wciąż mają pierwszeństwo, ale nie oznacza to, że Twój wniosek zostanie „potraktowany gorzej”. Musisz tylko pamiętać o kilku ważnych sprawach, by spełniał on wymogi formalne.

Kluczowe terminy w Programie Maluch+

Do 6 lipca 2023 roku nabór wniosków do Programu Maluch+ prowadzony był raz w roku. Zmieniła to decyzja Minister Rodziny i Polityki Społecznej wprowadzającą procedurę ciągłego przyjmowania wniosków – aż do wyczerpania środków lub osiągnięcia wskaźników. Ogłoszony jeszcze w starej formule w roku 2023 nabór prowadzony był tylko do 19 lutego, z ogłoszeniem wyników w końcu kwietnia. Obecnie wnioski o dofinansowanie można składać przez cały rok. Według opublikowanego wraz ze zmianą harmonogramu na lata 2023-2025 wynika, że nabór ciągły prowadzony będzie w kwartalnych blokach czasowych. W tym roku wnioski można składać w nowej formule w okresach od 6 lipca do 31 sierpnia, a następnie od 1 września do 31 grudnia. Wyniki naboru prowadzonego w tych terminach ogłoszone zostaną odpowiednio 28 IX 2023 roku oraz 29 stycznia 2024 roku.

Jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Maluch+?

Aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Maluch+ należy pamiętać o dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności. W szczególności są to następujące wymogi:

– Prawidłowo wypełniony wniosek musi zostać złożony odpowiednią drogą, wyłącznie elektronicznie; gminy wnioskują przez formularz w Module 2 Rejestru Żłobków, pozostałe podmioty uprawione do otrzymania dofinansowania (m.in. osoby fizyczne) przez formularz RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).

– Wniosek musi zostać skierowany do odpowiedniego organu decyzyjnego – wojewody właściwego dla województwa, na którego terenie ma powstać żłobek czy klub dziecięcy.

– Jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika, należy do dokumentacji elektronicznej załączyć upoważnienie do reprezentowania nas w procedurze naboru.

– W przypadku podmiotów innych niż JST, które znajdą się na liście z wynikami bieżącego naboru, konieczne jest ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (np. weksla in blanco) – w dniu jej podpisania lub w ciągu maksymalnie 30 dni od tego zdarzenia.

– Podmioty, które podpiszą umowę na dofinansowanie, mają określony czas na realizację jej przedmiotu (utworzenia placówki) – JST 36 miesięcy, a pozostali beneficjenci – 24 miesiące.

Pamiętaj, że prawidłowe wypełnienie wniosku oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji na dalszych etapach postępowania ma ogromne znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jeśli nie czujesz się na siłach, zawsze możesz skorzystać z mojej pomocy i doświadczenia, jakie posiadam.

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Maluch+?

Beneficjentem programu Maluch+ mogą być:

– jednostki samorządu terytorialnego (gminy);

– osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;

– firmy, spółki prawa handlowego;

– stowarzyszenia, uczelnie, pracodawcy.

W zależności od tego, kto jest wnioskodawcą, zróżnicowana jest wysokość dofinansowania w Programie Maluch+. Podmioty inne niż gminy mogą uzyskać:

  1. dofinansowanie w wysokości po 12 410 zł brutto z KPO i FERS na adaptację i wyposażenie placówki i realizowanie celów edukacyjnych,
  2. dofinansowanie w kwocie 837 zł miesięcznie na każde dziecko w placówce.

Ponadto w przypadku zarówno JST, jak i innych podmiotów, brak jest konieczności wnoszenia wkładu własnego. Można uzyskać do 100% potrzebnego finansowania.

Harmonogram naboru ciągłego do Programu Maluch+ 2022-2029

rok miesiąc Ogłoszenie przez Ministra naboru ciągłego Wszczęcie ciągłego naboru wniosków Możliwość składania wniosków* Weryfikacja wniosków przez Wojewodów Ogłoszenie listy wyników przez Ministra
2023 VI 6 VII
VII 6 VII od 6 VII 2023
do 31 VIII 2023
VIII
IX od 1 IX 2023
do 31 XII 2023
do 14 IX do 28 IX
X
XI
XII
2024 I od 1 I 2024
do 31 III 2024
do 15 I do 29 I
II
III
IV od 1 IV 2024
do 30 VI 2024
do 15 IV do 29 IV
V
VI
VII od 1 VII 2024
do 31 IX 2024
do 12 VII do 26 VII
VIII
IX
X od 1 X 2024
do 31 XII 2024
do 14 X do 28 X
XI
XII
2025 I od 1 I 2025
do 31 III 2025
do 16 I do 30 I
II
III
IV od 1 IV 2025
do 30 VI 2025
do 15 IV do 29 IV
V
VI
VII od 1 VII 2025
do 31 IX 2025
do 14 VII do 28 VII
VIII
IX
X od 1 X 2025
do 31 XII 2025
do 14 X do 28 X
XI
XII
2026 I do 16 I do 30 I

*do wyczerpania środków oraz osiągnięcia wskaźników

Tabela 1: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-ciaglego-nab-oru-wnioskow-o-dofinansowanie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch–20-2-2-2029; załącznik „Harmonogram naboru ciągłego” (dostęp: 17.07.2023)