Jak założyć punkt opieki dziennej i zostać dziennym opiekunem?

10.02.2022

Autor:

Klaudyna Cichocka-Volkov
Download Blog

Jak założyć punkt opieki dziennej i zostać dziennym opiekunem?

Zacznijmy od tego, kim jest dzienny opiekun

 

Dziennym opiekunem może być zarówno osoba prowadząca działalność na własny rachunek, jak i osoba zatrudniona.

Zatrudnić nas może osoba fizyczna, osoba prawna, gmina, instytucja publiczna, jednostka samorządu terytorialnego i jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. Dziennego opiekuna zatrudnić można na podstawie umowy o pracę czy też umowy zlecenia.

Jest to jedna z trzech form wczesnej edukacji opieki.

Obok żłobka i klubu dziecięcego, dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, w niektórych przypadkach 4. Dzienny opiekun wykonuje takie zadania jak żłobek i klub dziecięcy i tak samo jak te formy, podlega pod Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat z dn. 04.02.2011 (Dz. U. 11.45.235), a nadzór nad nim sprawuje gmina.

 

Nad iloma dziećmi dzienny opiekun może sprawować opiekę?

 

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.

W przypadku, gdy dzienny opiekun korzysta przy sprawowaniu opieki nad dziećmi z pomocy rodziców i wolontariuszy, za zgodą wszystkich rodziców ma prawo opiekować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Jeśli w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. Wyłącznie jednak, jeżeli co najmniej jedno z rodziców będzie sprawowało opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem.

 

Kto może zostać dziennym opiekunem?

 

Dziennym opiekunem może zostać przede wszystkim osoba, która:

 • pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez co najmniej 12 miesięcy przed zatrudnieniem jako dzienny opiekun, bądź posiada takie kwalifikacje, jak dla opiekuna żłobka oraz 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, czy też odbyła obowiązkowe 160-godzinne szkolenie,
 • sprawuje opiekę nad dzieckiem w lokalu, do którego posiada tytuł,
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz nie została jej zawieszona ani ograniczona władza rodzicielska,
 • ma obowiązek odbycia, nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna, szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Podmioty zatrudniające dokonują weryfikacji spełniania powyższych warunków przez kandydata na dziennego. Mogą również udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania przez niego opieki. Natomiast warunki lokalowe powinny przede wszystkim zapewniać bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

 

Jakie są zadania dziennego opiekuna?

 

Dzienny opiekun wykonuje zadania, takie jak żłobek i klub dziecięcy, czyli:

 • gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwe do wieku dziecka,
 • zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do domowych.

Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wykazu dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów.

 

Co powinna zawierać umowa z dziennym opiekunem?

 

W przypadku zatrudnienia, umowa z dziennym opiekunem, poza stronami umowy, przedmiotem i celem umowy, określa też:

 • obowiązki dziennego opiekuna,
 • liczbę dzieci powierzonych opiece,
 • miejsce oraz czas sprawowania opieki,
 • warunki czasowego niesprawowania opieki (dot. m.in. wypoczynku dziennego opiekuna).

Ponadto umowa zawiera takie informacje, jak wysokość oraz termin i sposób wypłaty wynagrodzenia.

 

Kto nadzoruje dziennego opiekuna?

 

W zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, pieczę nad dziennym opiekunem ma wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Właściwy ze względu na miejsce sprawowania przez niego opieki.

Niewątpliwie dużym plusem w przypadku dziennego opiekuna jest dopasowanie czasu sprawowania przez niego opieki nad dziećmi, do czasu pracy rodziców czy opiekunów. Natomiast sama opieka odbywa się w warunkach domowych. W jednym lokalu dziećmi może się zajmować więcej niż jeden dzienny opiekun. Z kolei w pomieszczeniu, przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci, może sprawować opiekę wyłącznie jeden dzienny opiekun.

Jeśli zastanawiasz się, którą formę wczesnej edukacji i opieki wybrać, to warto rozważyć właśnie opiekuna dziennego. Ten wybór będzie się wiązał zarówno z mniejszymi formalnościami, jak i nakładami finansowymi. A co za tym idzie, realizacja planu będzie dużo mniej czasochłonna i kosztowna. Co ważne, osoby zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na każde dziecko objęte opiekę dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania tej dotacji określa rada gminy w drodze uchwały. Taka dotacja niewątpliwie ułatwi rozwój działalności.

Nie zapominaj również, że najważniejszy jest dobrostan dzieci i to, żeby zapewnić im bezpieczną przestrzeń do prawidłowego rozwoju. Warto zatem wcześniej zastanowić się, w jakim nurcie chcesz prowadzić placówkę, aby nie stracić z oczu tego, co najważniejsze i by Twoje cele nie rozminęły się z rzeczywistością.

Obecnie możemy wybierać spośród wielu wartościowych metod. Mamy do wyboru podejście wychowawcze Jespera Juula, pedagogikę waldorfską, nurt pozytywnej dyscypliny czy metodę montessori. Pozwalają one na podążanie za potrzebami dziecka i relację opartą na akceptacji, szacunku i pełnym zaufaniu.

Pamiętaj, że chcąc zostać dziennym opiekunem, możesz skorzystać z pomocy ekspertów. Na pewno chętnie podzielą się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, przeprowadzą Cię przez cały proces oraz wszystkie formalności. Wskażą najkrótszą i najprostszą drogę do realizacji Twojego planu i pomogą uniknąć niechcianych i często kosztownych błędów. Jednak pierwszy krok należy właśnie do Ciebie.

 

Powodzenia!